Back to Top

National and Kapodistrian University of Athens

Meet the team

Dimitrios Gunopulos

Ioannis Katakis

Vana Kalogeraki

Nikolaos Panagiotou

Nikolaos Zygouras

(list incoplete...)